നമ്മുടെ ബഹുമതി

പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

Certificate
Certificate2
Certificate1

നമ്മുടെ ബഹുമതി

HONOR
HONOR1
HONOR2
HONOR3

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി തിരയുക

നിലവിൽ, ഇതിന് N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഗ്രേഡുകളുടെ സിന്റർ ചെയ്ത NdFeB കാന്തങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.