ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി ടൂർ

about

ഉൽപ്പന്ന ഉത്പാദനം

HYDROGEN CRUSHING
SINTER

മെഷിനറി ഉപകരണങ്ങൾ


നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി തിരയുക

നിലവിൽ, ഇതിന് N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഗ്രേഡുകളുടെ സിന്റർ ചെയ്ത NdFeB കാന്തങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.