പ്രോസസ്സ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രം

ഉൽപ്പന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഒഴുക്ക്1
ഉൽപ്പന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഒഴുക്ക്

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി തിരയുക

നിലവിൽ, N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഗ്രേഡുകളുടെ സിൻ്റർ ചെയ്ത NdFeB കാന്തങ്ങൾ ഇതിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.